Johansens Stamtræ

Alle har en tråd til Johansen
Prøv at klikke på "ANER"
og på "KORT" for at se hvor familien kommer fra.

Tidsskrifter


Match 1 til 50 fra 193     » Kun miniaturer

    1 2 3 4 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
<b>Aalborg Amtstidende 1909</b>
Konkursboer
Aalborg Amtstidende 1909 Konkursboer
Snedkermester Ole Peter Jensen af Hjøring,
Skuftes s. D., kl. 4, til Fordringers
Prøvelse m. v. (Samme Skrifteret). 
 
2
<b>Aalborg Amtstidende 1912</b>
Aalborg Amtstidende 1912
Jacob Brandt
En bolig for Præsteenker.


Afdøde Direktør Jacob Brandt
Har bestemt, at hans Villa i Søllerød
Skal indrettes til en Bolig for Præfteenker
og holdes i samme Stand som
ved hans Død. Han har henlagt en
tilstrækkelig Sum dertil. 
 
3
<b>Aalborg Amtstidende 1931</b>
Aalborg Amtstidende 1931
Vor kære Fader, Svigerfader og Bedstefader,
Lars Th. Fogtmann,
er Søndag Morgen afgaaet ved Døden.
Helium, den 14 December 1931.
Paa Familiens Vegne:
Laurentia Have, født Fogtmann.
Begravelsen foregaar fra Hellum Kirke
Torsdag den 17. ds., Eftermiddag
Kl. 2. Salmebog benyttes. 
 
4
<B>Aalborg Amtstidende 1936</b>
Aalborg Amtstidende 1936
Dødsfald anmeldt
for Skifteretten i Aalborg og Nørresundby. 
 
5
<b>Aalborg Amtstidende 1966</b<
Aalborg Amtstidende 1966
Dødsfald

Fru Laurentia Have. Fjerritslev,
er død, 79 aar. Fru L. Have, der
stammede fra Helium, boede i
mange aar i Skæve, hvor hendes
mand var lærer ved Karmisholt
skole Efter mandens død for nogle
aar siden flyttede fru L. Have
til Helium og derefter til Fjerritslev,
her boede hun hos en datter
og svigersøn
Hun efterlader flere børn. 
 
6
Aalborg Amtstidende 1969 Bekendtgørelser
I Budolfi kirke vies paa lørdag
sygeplejeelev frk. Vibeke Jespersen,
datter af ejendomsmægler Martin Jespersen,
Østerbro 24, Aalborg, og
arkitekt Hauert Bent. Wedfeldt,
søn af handelsgartner H. W. Jensen,
Fredensgade 14. Skive.
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
7
<b>Aalborg Stiftstidende 1859</b>
Aalborg Stiftstidende 1859
Aalborg, den 25de Mai.
En agtet Geistlig her af Egnen, Pastor
Alexander Hans Henrik Brandt til Børglum
og Furreby, hvilket Embede han kun bar bekladt
et Aar, efter forinden at have været Præst og
Lærer paa St. Croix, er i forgaars, efter nogen
Tids Sygdom, afgaaet ved Døden i Kjøbenbavn. 
 
8
<b>Aalborg Stiftstidende 1882</b>
Aalborg Stiftstidende 1882
Viet her i byen 
 
9
<b>Aarhus Amtstidende 1906</b>
Aarhus Amtstidende 1906
Ægteviede
I Frue kirke den 25de Februar:
Underofficer Thorvald Aaes og Mariane Sørensen. 
 
10
<b>Aarhus Amtstidende 1947</b>
Aarhus Amtstidende 1947
Jordedærd

Under stor Deltagelse begravedes i Gaar fra Galten Kirke fhv. Mejeribestyrer Sigurd Aaes, Galten.
I Følget saas mange af Omegnens Mejeribestyrere og Aarhus - Skanderborg Amts Mejeriforenings Fane stod Æresvagt ved Baaren. Der var mange smukke Kranse og Dekorationer, bl. A signerede fra Aarhus Amts Mejeriforening, Andelsmejeriet Marienlund og Galten Haandværker- og Borgerforening.
Pastor Dyreborg. Storring. Holdt en smuk Mindetale, i hvilken han omtalte afdøde som en trofast Mand over for sit Arbejde, Hjem og Hustru og en god Fader for sine Børn. Han beholdt til det sidste sine Ungdomsidealer, som var Trofasthed mod sin Næste og med sin Gud.
Ved Graven talte afdødes Søn. Lærer Ejner Aaes. Hasselager. som takkede for Deltagelsen.
Efter Begravelsen samledes Følget i Afholdshotellet til en Mindehøjtidelighed, hvor der blev talt af Mejeribestyrer Rasmussen, Korsholm ved Hinnerup, Gdr. Holger Birk. Galten, Mejeribestyrer Christensen,
Skovlund, Lærer Byrjalsen og Ejner Aaes. 
 
11
Aktuelt 1959
Bryllup
I går viedes i Virum kirke
kontorist frk. Nina Elsner Schmidt,
Fyrrevang 37, til Trafikassistent
Carl Ruhdi Dresig, Hillerød.
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
12
<b>Aktuelt 1964</b>
Aktuelt 1964
85 år
Grosserer Emil C Hertz. Kokkedal.
fylder i dag 85 år. Emil Hertz, som indtil 1923 var medindehaver af firmaet
Emil Hertz, har i tidens løb beklædt talrige formands- og bestyrelsesposter
I store virksomheder, bla Pensionsforsikringsanstalten, Christianaholm
Fabrikker og BP-Olie-Kompagniet samt Landmandsbanken, hvor han var
direktør fra 1923 – 28. 
 
13
<b>Aktuelt 1966</b>
Aktuelt 1966
Anmeldt for Gentofte skifteret. 
 
14
<b>Aktuelt 1971</b>
Aktuelt 1971
Fødselsdage 60 år. 
 
15
<b>Aktuelt 1974</b>
Aktuelt 1974
Vor kære mand og far
typograf
Hans Namensen
er stille sovet hen den 1 1. oktober 1974
Annelise Nahmensen
Helle og Hanne

Bisættelsen finder sted lørdag den
19 oktober kl. 13.00 fra Sundby
kirke (Amagerbrogade) Kbhvn
------------------------------
Vor kære bror
typograf
Hans Namensen
har fået fred den 1 1. oktober 1974
Søskende
Bisættelsen finder sted lørdag den
19 oktober kl. 13.00 fra Sundby
kirke (Amagerbrogade) Kbhvn 
 
16
<b>B.T. 1921
B.T. 1921
Døde
Anmeldte for Kjøbenhavns Byret Skifteret. 
 
17
<b>Bekendtgørelser 1934</b>
Bekendtgørelser 1934
Døde
Anmeldt for Københavns skifteret
20. Juki 1934.
Pens. Kvartermester
Peter Frederik Sandberg Nahmensen 
 
18
<b>Berlingske 1913</b>
Berlingske 1913
Fordringshaverne i Fællesboet efter Enkefru Julie Magdalene Constance Hertz,
født von Eggers, af Frederiksberg (Kochsvej Nr. 2) død 5te Maj 1913.
Og tidligere afdøde Ægtefælle, Grosserer jørgen Hertz, efter hvem hun
hensad i uskiftet Bo, indkaldes herved med 3 Maaneders Varsel
til at anmelde og bevisliggøre deres Krav for undertegnede
Overretssagfører E. Falk-Jensen, Købmagergade 11. Kjøbenhavn,
Der som executor testamenti behandler Boet.
Med samme Varsel indkaldes de afdøde Ægtefællers Arvinger
Til at give Møde paa Skiftet og varetage deres Tarv.
Det bemærkes, at den afdøde Enke var Medindehaver af det
Likviderede Firma ”Jørgen Hertz”
Kjøbenhavn. Den 15de. Maj 1913
E. Falk-Jensen,
Overretssagfører. 
 
19
<b>Berlingske 1917</b>
Berlingske 1917
DØDE
Anmeldte for den kgl. Landsoversamt Hof- og Stadsrets 
 
20
<b>Berlingske Politiske og Avertissementstidende 1884</>
Berlingske Politiske og Avertissementstidende 1884
Bedrageri.

Efterat det under 2 Brødre Frederik og Lauritz Nahmensens Ophold i Stadden i October f. u. var kommet paa Tale imellem dem, at man kunde forskaffe sig Penge ved at forfalske Postanvisninger, bleve de, efter at være ankomne her til Staden, den 26de f. M. enige om at iværksatte en saadan Plan. Ifølge en mellem dem i den Anledning truffen Aftale, rejste Lauritz næste Dag til Roskilde, hvor han paa Postexpeditionen Indbetalte et Beløb af 2 Kr. 26 Øre, som han pr. Postanvisning, hvortil Blanketten blev udfyldt af vedkommende Postexpedient efter hans Opgivende, lod afsende til Andersen, Vestergade 20, 1ste Sal, Kjøbenhavn. Her havde Frederik samme Dag leiet Logis, og ved at angive sig som Adressaten, fik han den 28de f. M. Postanviisningen udleveret gjennem Postvæsenet.
Dagen efter forfalskede han Anviisningen, idet han rettede Talangivelsen af Beløbets Størrelse fra 2 til 62 Kroner og Bogstavangivelsen fra To til Toogtreds, samt for at sikkre sig mod Opdagelse forandrede Angivelsen af Adressen fra Vestergade til Vestervoldgade, hvorhos han underskrev Kvitteringpaategningen paa Bagsiden: A. Andersen Vestervoldgade 26, Kjøbenhavn, uden herved at sigte til nogen bestemt Person. Samme Dag viste han Postanviisningen i dens saaledes foreliggende Skikkelse til Broderen Lauritz, der hjalp ham med at gjøre Forfalskningen noget mindre iøjnefaldende, hvorefter Anviisningen blev overgivet til Frederiks Hustru der var vidende til de foretagne Falsknerier, forat hun kunde faae en Dreng til at hæve Beløbet, der skulde anvendes til fælles Fordeel. Hun formaaede ogfaa en Dreng, der var uvidende om Sagens Sammenhæng, til at aflevere Anviisningen paa Post postcontoiret her i Staden, men her blev Forfalskningen, der var saa kjendelig, at Ingen uden aabenbar Uforsigtighed herved knude opdaget, forinden Beløbet blev udbetalt. Frederik Nahmensen havde endvidere gjort sig slyldig i Bedrageri ved svigagtig at pantsætte en til 40 Kr. vurderet Frakke, som hans Moder paa hans Vegne havde leiet af en Strædermester her i Staden. Under den ved kriminalretten indledende Undersøgelse imod de Tiltalte bleve disfe, af hvilke Frederik Nahmensen er 22 Aar gl., hans hustru 21 Aar, og Broderen Lauritz Nahmensen, 19
Aar gl., belagte med Arrest, og ved Dommen, der affagdes i løverdags, bleve Arrestanterne ansete med
Forbedringhuusarbejde, Frederik i 1 Aar, Lauritz 8 Maanneder; Arrestantinden idømte Fængsel paa Vand og Brød i 6 gange 5 dage. 
 
21
<b>Berlingske Politiske og Avertissementstidende 1896</b>
Berlingske Politiske og Avertissementstidende 1896
Ejendomssalg.
Gaardejer Jan Crillesen har til Landmand Jacob Crillesen Bacher- Dirchsen solgt den ham ifølge Adkomster, thinglæse henholdsviis den 8de Juli 1869 og 13de October 1870 tilhørende Gaard paa Store Magleby Fælled paa Amager for en Kjøbesum af 55.000 Kr. I Handelen medfølger Gaardens Besætning. 
 
22
<b>Berlingske Politiske og Avertissementstidende 1898</b>
Berlingske Politiske og Avertissementstidende 1898
Fabrikant Christian Juncher, Læderhandler Laurits Ferdinand Falkenberg og
Forretningsfører Peter Andersen, alle af Randers, anmelde, at Aktieselskabet
Rander Damp-Garderobe og kemisk Tøjrensningsanstalt driver
Farveri og kemifl Tøjrensning i Randers, hvor Forretning I kontoret findes.
Bestyrelsen bestaar af Anmelderne. Selskabet« Love er af 29de April 1898.
Aktiekapitalen andrager 4500 Kr., fordelte i Aktier paa 500 Kr.,
alle lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte.
Ret til at tegne Firmaet har to af Bestyrelsens Medlemmer i Forening.
Bekjendtgjørelse til Aktionærerne behøver ikke al finde Sted i offentlige Tidender.
Randers Magistrat, den 30te April 1898. 
 
23
<b>Berlingske Politiske og Avertissementstidende 1910</b>
Berlingske Politiske og Avertissementstidende 1910
Min kære Mand, fhv. Stationsforstander
Theodor Fr. Posselt
er Lørdag den 14de ds. afgaaet ved Døden.
Charlottenlund, den 15de Maj 1910.
Cornelia Posselt,
født Grundth
Begravelsen sker i Stilhed 
 
24
<b>Berlingske Politiske og Avertissementstidende</b>
Berlingske Politiske og Avertissementstidende
I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved,
at jeg har modtaget Anmeldelse om,at Frands Thorvald Bjørn
driver Handel i Odense under Firma ”Th. Bjørns Colonial-, Vin-
og Delicatessehandel” som eneste ansvarlig og til Underskrift berettiget Deeltager.
Rhomas Peter Vilhelm Bjørn har Brocura.
Magistraten i Odende, den 27de Juni 1893 
 
25
<b>Berlingske Tidende 1912</b>
Berlingske Tidende 1912
I Emdrup ved Kjøbenhavn hos en Familie (2 Voksne, 2 Børn, 10 og 5 Aar)
kan en Pige, dygtig til Madlavning og Rengøring, faa Plads 1ste November.
Løn 150 Kr. halvaarlig. Barne-Stuepige holdes.
Henvendelse med Anbefalinger
Fru Eli Unmack,
Emdrup, Kjøbenhavn. 
 
26
<b>Borgerlig Ægteskab</b>1932
Borgerlig Ægteskab1932
Ægteskaber, lyste i København 
 
27
<b>Bornholms Social-Demokrat 1942</b>
Bornholms Social-Demokrat 1942
Professor Valdemar Vedel død.
København (RB).
Professor. Dr. phil. Valdemar Vedel er i Aftes afgaaet ved Døden
I sit Hjem i Birkerød 76 Aar gammel. Afdøde var Søn af
Gehejme-Legationsraad P. A. T. S. Vedel og blev Student
fra Metropolitanskolen 1882, juridisk Kandidat i 1887,
Universitetets Guldmedalje 1888. Dr. phil. 1890
Assistent i Undervisningsministeriet 1891- 96.
Docent ved Universitetet 1895 i Litteraturhistorie.
Professor 1911 – 1933.
Afdøde har en stor Produktion bag sig baade af
litterær og kritisk Karakter, og gennem en Række
Aar ligefrem strøede han om sig med Artikler
i Tidsskrifter og Dagblade.
Ved Professor Valdemar Vedels Død gaar en
karakteristisk Personligbed ud af Sagaen. 
 
28
<b>Chauffør bortfører en
Husassistent i sin auto</b> 1923
Chauffør bortfører en Husassistent i sin auto 1923
I Lørdags mødte en Chauffør, Christian Andre Jacobsen, Nyborggade 26,
i Politirettens 2. Afdeling, efter Anmeldelse af Husassistent Ellen Sørensen, Trepkasgade 3.
Det var en næsten mere end romantisk Historie, der laa til Grund for Anmeldelsen.
En Lørdag Aften ved 10-Tiden i forrige Maaned havde Husassistenten paa Trianglen
henvendt sig til Chaufføren og spurgt, hvad Turen til Trepkasgade vilde koste.
Uden at svare, lukkede Chauffør Chr. Andre Jacobsen Autodøren op og puttede
Husassistenten ind i Vognen, slog Døren i efter hende og kørte saa med 40 Kilometers
Fart ad Strandvejen, hvor Husassistenten, der næsten var sindssyg af Skræk og Rædsel,
udfor Tuborg sprang ud af Autoen.
Dommeren var mest tilbøjelig til at lade Chaufføren anholde og Sagen henvise til kriminel Behandling.
Men da Husassistenten i Virkeligheden ingen Overlast havde lidt, slap han med en Bøde paa 120 Kr.
Og 60 Kr. til Husassistenten som Erstatning for ødelagt Tøj. 
 
29
<b>Dagbladet 1923</b>
Dagbladet 1923
Dødsfald.
Grosserer G. M. Grunth.

Den bekendte Forsikringsmand grosserer G.M. Grunth er i morges afgaaet ved Døden under et Hospitalsophold. Han havde været svagelig i længere Tid og efterhaanden opgivet sine mange Forretninger. Georg Marcus Grunth var født den 25. August 1851; Faderen var Krigsraad og en Broder er den tidIigere Hovedbogholder i Kgb. oetr. Brandforsikring Julius A. Grunth. En Aarrække var han Rejsende for et Hamborgsk Firma, tog 1879 Borgerskab her i Byen og blev 1882 Hovedagent for nævnte Brandforsikring.
1887 stiftede den virksomme og meget fagkyndige Mand Handelsstandens Sygeforsikringsselskab ”Haand i Haand”, der siden blev et Aktieselskab. Banebrydende var hans Indførelse af kombineret Syge- og Ulykkesforsikringsform.
I Aaret 1900 fratraadte han Ledelsen heraf og fortsatte sit eget Handels- og Assurance-Firma i ny Form sammen med Grosserer Emil Petersen, der siden sidste Januar, da Grunth traadte ud, styrer Firmaet sammen med sim Søn. Grunth, der ogsaa var Fader til Syge- og Ulykkesforsikringsselskabet ”National”, var fra 1885 - 1900 Formand i Bestyrelsen for Handelsforeningen af 1864.
Den Afdøde efterlader Enke, født Frankel, og to Børn., Kunsthandler Kai Grunth og Fru Cornelia Grunth gift med Professor Poul Grunth. 
 
30
<b>Dagbladet 1927</b>
Dagbladet 1927
Min kæer mand,
Helgo Namensen,
er deb 15. Maj afgaaet ved Døden
Agnes Namensen,
Bisættelsen har fundet Sted. 
 
31
<b>Dagens Nyheder 1902</b>
Dagens Nyheder 1902
Dødsfald.
Paa Børsen har man snart i et Aar savnet Grosserer Jørgen Hertz´s
kraftige Skikkelse og hans Venner heroppe, og de vare mange,
have nu faaet Budskab om, at han er gaaet bort efter den lange,
smerte- fulde Sygdom. En dygtig og en bjærv Mand har den
kjøbenhavnske Handelsstand mistet ved dette Dødsfald.
Født i Assens kom han som ungt Menneske i Jørgen Jensens
Forretning, hvor han under den gamle Chefs personlige
Vejledning opdroges til den Kjøbmand, han blev.
Uden Midler tog han fat, da han naaede Myndigsalderen
Og arbejdede sig en Agentur- og kommisionsforretning
Op her paa Pladsen i kul, frø, Damp og lignede produkter.
Med sin Dygtighed og flid – undertiden lidt biste – Lune vandt
Han sig, som omtalt, en stor kreds af Venner, og disse
Ville nu ved hans bortgang savne ham. 
 
32
<b>Dagens Nyheder 1905</b>
Dagens Nyheder 1905
Sjelden Familiefest.

Torsdag den 27. April fejrer Brødrene, Grosserer G.M. Grunth og Fuldmægtig i det kgl. Octroierede Brandassurancekompagni Julius Grunth kunne begge paa Torsdag fejre deres Sølvbryllup.
Begge Sølvbrudene ere ligeledes Søskende. Den sjeldne Dobbeltfest fejres ved en middag paa den kgl. Skydebane. 
 
33
<b>Dagens Nyheder 1931</b>
Dagens Nyheder 1931
Det bekendtgøres herved for Slægt
og Venner, at vor kære Søn
Fratz Louis Duvier
er afgaaet ved Døden i Philadelphia
den 28. Juli.
C.F. Jensen Nicoline Duvier, født Wedsted 
 
34
<b>Dagens Nyheder 1932</b>
Dagens Nyheder 1932
80 Aar i Dag.
Kammerherre, Oberstløjtnant E. Bodenhoff.


en højtanset Officer og Hofkavaller, en anerkendt Forfatter, Oberstløjtnant Ernst Gotthold Emil Bodenhoff, fylderi Dag 80. Han er født 1 Norge af danske Forældre, og valgte tidligt den militære løbebane,idet han 21 Aar gammel blev Sekondløjtnant og 3 Aar senere Premierløjtnant ved 20. Bataillon i Aarhus. Senere gjorde
han en Række Aar Tjeneste ved Livgarden, ogsaa som Kompagnichef, i Indtil han 1901 forfremmedes til Oberstløjtnant og Chef for Læssøes gamle Bataillon i Fredericia, for et Par Aar senere at blive forsat til 15. Bataillon i Kastellet. Helbredet svigtede Imidlertid, og han afbrød selv en meget lovende Karriere ved 1905 at søge Afsked. Han saa vel nok selv for mørkt paa sin Tilstend og det manglede da heller ikke paa Henstillinger til ham om at opgive sin Beslutning. Han vilde Imidlertid gaa, og mere end 25 Aar er nu forløbet af et Otium, som Kammerherren har nyttet til Studier og et Forfatterskab, der viser .ham som en varm Fædrelandsven og en nænsom og livfuld Fortæller. De fleste af hans Bøger staar paa Skellet imellem Historie og Digtning og giver navnlig pietetsfulde Milieuskildringer fra svunden Tid.
Bedst er vel nok Skildringerne fra Sønderjylland, ”Mellem Heltegrave” og ”Minderige Egne”. Fra sin Slægts
Traditioner har B. skabt en Række personalhistoriske Skildringer af høj kulturhistorisk Værdi. f. Eks. ”Hofliv under tre Konger". ”Den gamle General". Hans sidste Bog, ”Dømt til døden”, udkom under Verdenskrigen.
Oberstløjtnanten er Kavaleren af den gamle Skole, en fint kultiveret Mand og en anset Officer. 
 
35
<b>Dagens Nyheder 1954</b>
Dagens Nyheder 1954
Vor kære Far og Svigerfar
Max Bodenhoff
døde Fredag den 26 ds. paa Bernstorff
Hovmarksgaard.
Jan og Gytte Bodenhoff.
-----------------------------------------
Min kære Broder
Max Bodenhoff
døde Fredag den 26 ds. paa Bernstorff
Hovmarksgaard.
Willie Bodenhoff.
----------------------------------------
Min kære Onkel og Kompagnon
Max Bodenhoff
døde Fredag den 26 ds. paa Bernstorff
Hovmarksgaard.
Ib Bodenhoff.
---------------------------------------
Vor kære Chef, Grosserer
Max Bodenhoff
er afgaaet ved Døden den 26 ds.
Personalet Firma Max Bodenhoff
Begravelsen finder Sted fra Søllerød
Kirke Onsdag den 1. December Kl. 13. 
 
36
<b>Dagens Nyheder 1954</b>
Dagens Nyheder 1954
Dødsfald
Grosserer Max Bodenhoff

Grosserer Max Bodenhoff er i Gaar afgået ved Døden i sit Hjem i Charlottenlund, 67 aar gammel.
Max Bodenhoff blev kendt som den Erhvervsmand, der indførte Royal Skrivemaskinen og Hollerith Hulkortsystemet i Danmark, men som ikke vilde være Funktionær for andre Da han for nogle Aar siden fik tilbudt en Direktørpost for et Datterselskab af International Business Machines, som det var Meningen at
oprette her i Landet for at faa Salget af Hollerith-Maskiner ind i en anden Form, sagde han nej Tak. Han vilde være en fri Købmand, der ikke skulde spørge en Bestyrelse til Raads. Siden den Tid solgte han ikke Hollerith, men IBM gav ham en Dollarpension, der var højere end den største danske Embedsmandsgage,
som Tak for hans Pionerindsats i Danmark for Hulkortsystemet. Max Bodenhoff var Søn af Oberstløjtnant,
Kammerherre Bodenhoff Han begyndte i smaa Kaar den Forretning, som i Dag staar som en af Landets største indenfor sin Branche. Stærkt medvirkende til hans Sukces var hans Forstaaelse af Reklamens Betydning. Da han ved Forretningens Start i 1911 knapt Havde Penge til at betale Hotelregningerne, naar han besøgte Provinsen, fandt han paa at tage Landet rundt med sine Skrivemaskiner, først i Campingvogn o siden i Sejlkutter, hvilket vakte betydelig Opsigt og virkede som en glimrende Reklame. Han Havde som Valg sprog, at man aldrig skal opsætte en Sag, saa den bliver vanskelig.
Grosserer Max Bodenhoff var medstifter af Foreningen af Importører af Skrivemaskiner i Danmark og i en periode dennes Viseformand. I 1947 valgtes han til Kasserer og Medlem af Bestyrelsen for Shakespeare-Selskabet, og videre kan nævnes Formandsposter for Dansk Lejrklub og for A/S Sylet.
En Søn, Repræsentant Jan Bodenhoff, virker i Firmaet, som han i de senere Aar har drevet sammen med Grosserer Ib Bodenhoff.
Begravelsen finder sted fra Søllerød Kirke Onsdag Eftermiddag. 
 
37
<b>Dags-Telegraphen 1881</b>
Dags-Telegraphen 1881
Fallit.
Under Skifteretten.

Den 18. august. Malermester Carl Gottlieb
Staulund og Malermester Cai Ditlev Hegermann
Brandt, Firme Staulund ig Brandt, Farvergade 6. 
 
38
<b>Dags-Telegraphen 1889</b>
Dags-Telegraphen 1889
Ordination. Foruden de tidligere meddelte Ordinandi ville endvidere ved Ordinationen den 18. ds. i Vor Frue Kirke følgende til det gejstlige Embede beskikkede teologiske Kandidater blive ordinerede: Carl Gunnar Brandt, perf. Kapellan for Bartov Menighed, Vestergaard ord. Kateket ved Helligaanrds Kirken og Joh. D. H. U l r i c perf. Kapellan for Brøndby Veste og Øate Menigheder 
 
39
<b>Demokraten 1939</b>
Demokraten 1939
Død fra 114 Efterkommere.
1 Gaar begravedes Enkefru Inger Marie Nielsen, Skive, paa Rønbjerg Kirkegaard.
Det er vist sjældent, at en Kvinde har haft Lejlighed til at se saa mange
levende Efterkommere, som hun har. Hun kunde umuligt huse dem paa én
Gang i sin lille Lejlighed, for der var iikke mindre end 114.
De fordeles med 13 Børn, 61 Børnebørn og 40 Børnebørnsbørn.
At en Kvinde er Oldemoder til 40 Børn, er vist Danmarksrekord.
 
 
40
<b>Det Fri Aktuelt 1955</b>
Det Fri Aktuelt 1955
Agnes Kornmod
født Nahmensen,
"Mette"
29.11.1913
1.9.1995
Familien
Bisættelsen finder sted tirsdag den 5. september
kl. 14.30 fra Bilund Kirke 
 
41
<b>Dramaet paa falster. 4.10.1895</b>
Dramaet paa falster. 4.10.1895
I mandags aftes holdt øvrigheden Brandforhør. Andersens Hustru kom først for og kunne forklare, at Ilden var udbrudt i Staldlængen.
Men netop som den 24 aarige Søn, der har hjulpet faderen med Driften, blev kaldt ind, gjorde han Forsøg paa hemmeligt at stikke noget til Moderen.
Det viste sig at være et Brev der blev beslaglagt af Retten. Brevet var skrevet af Mikkel Andersen og var 8 Sider stort.
Det indeholdt en Tilstaaelse af, at hans pekuniære Omstændigheder var saa slette at han ikke saa nogen Udvej
Dagen i Forvejen havde han gjort Forsøg paa at faa en af sine Naboer til at forny en forfalden Veksel, men da dette mislykkedes forlod den sidste Rest af Mod ham, og han besluttede at dø, da han ikke kunne udholde den Tanke, at han skulle jages fra hans Fødested.
Brevet indeholder desuden en nøjagtig Opgørelse af hvad Andersen skyldte bort ca. 12-14000 kr. Det bærer Poststempel fra Nr. Alslev Station og Familien paastaar først at have modtaget det efter Branden, hvad der ogsaa stemmer med Postbudets Udsagn. 
 
42
<b>Fagenes fest i København 1950</b>
Fagenes fest i København 1950
Fra den vellykkede Fagenes fest
på Københavns stadion i går
bringer vi nedenfor slutresultaterne i
de mange forskellige konkurrencer:
 
 
43
<b>Fagmeddelser 1954</b>
Fagmeddelser 1954
Bygningsarbejdere bemærk!
Hans Erik Livio Lisborg,
Møllevej 73, Svendborg, er slettet
af vort forbund paa grund af restance.
Glarmestersvendenes Forbund
i Danmark,
Chr. Lorentzen, formand 
 
44
<b>Folkets Avis - København 1917</b>
Folkets Avis - København 1917
Løsninger:
Løsning paa Præmieopgaven,
Firkantet Nød i forr Nr.:
De øvrige Præmietagere:
Agnes Burchardt, Tårnby pr Kastrup
Amager. 
 
45
<b>Fredericia Social-Demokrat 1935</b>
Fredericia Social-Demokrat 1935
Skuespillerinde Elga Falle Fallesen
faar Lytterne at høre Fredag Aften kl. 21,40. 
 
46
<b>Frit Folk 1953</b>
Frit Folk 1953
Kulde-dødsfald
KØBENHAVN (Privat).
En ældre mand blev i aftes ramt
af et ildebefindende på gaden i
københavn, formodenlig på grund af
kulde. Han bragtes til rigshospitalet,
men umiddelbart efter døde han. Han
blev senere identificeret som den
65-årig snedker Einer Butzkowsky,
Smedegade 14. 
 
47
<b>Fyns Social-Demokrat 1929</b>
Fyns Social-Demokrat 1929
Kerteminde

Af vor kære lille
Ruth,
er afgaaet ved Døden bekendtgøres herved for Slægt og Venner.
Kerteminde, den 13. Februar 1929.
Paa Søskendes og egne Vegne:
Elisabeth og Johan Gedde.
Begravelsen foregaar Lørdag den 16. ds. Kl. IV« fra Hjemmet
og Kl. 2 fra Kerteminde Sognekirke 
 
48
<b>Fyns Social-Demokrat 1941</b>
Fyns Social-Demokrat 1941
5O Aar.
Paa Fredag fylder Medhjælper Johan Gedde, MunkeboveJ, 50 Aar.
Gedde har i omkring en Snes Aar været Medhjælper hos Fiskeexportør Rs. Jørgensen,
og alene det viser, at han er en paalidelig og dygtig Medarbejder.
Han er en gemytlig og flink Mand, der altid har en munter Bemærkning paa
Læben til enhver Situation. Det e ogsaa nok det strålende Humør, der har holdt Johan
Gedde ung. og som gør, at han passere 50- Aars Dagen med et udseende som enen 40-aarig.
Paa Fredag skal der nok blive kippet med Flagene paa Havnen, men ogsaa de mange Venner
oppe i byen vil sende Gedde en venlig Tanke paa Mærkedag med gode Ønsker fremover. 
 
49
<b>Fædrelandet 1874</b>
Fædrelandet 1874
Døde. København 
 
50
<b>Gårdbrand 2.10.1895
Gårdbrand 2.10.1895
Branden i Ø. Kippinge
Fra en Korrespondent i Kjøbenhavn her ”Aalborg Amtstidende” modteget følgende Brev om Mikkel Andersens Ophold i Kjøbenhavn:
Gaardmand Mikkel Andersen kom til Kjøbenhavn Lørdag Eftermiddag og tog ind på Gjæstgiveriet ”Gardergaarden” paa Vestergade. Her plejede han at tage ind, naar han kom til Byen. Han fortalte Væretn, at han vilde blive nogle Dage, og saa kunde han jo vente med at betale sin Regning til den sidste Dag
Søndag Morgen forlod han Gæstgiveriet uden at vende tilbage. Værten, der ellers ikke mærkede noget Udsædvanligt, fandt dog den Omstændighed mærkelig, at Andersen havde lagt Penge på Bordet som Vederlag for den nat, han havde boet der.
Fra ”Gæstgivergaarden” er Andersen gaaet ud til en Familie på Frederiksberg, som jævnlig i Ferien havde besøgt ham paa hans Gaard.
Her mærkede man straks, at der var Noget, der tyngede ham. Han var nærvøs og urolig og talte om paafaldende Ting. Bl. A. indledede han en Samtale om den Straf, der ventede et Menneske, der selv berøvede sig Livet. Han fortalte endvidere, at han havde glemt sine Penge hjemme og vilde derfor gjerne laane 20 Kroner, til han fik Penge hjemmefra.
Hen paa Eftermiddagen forlod han Familien og er da antagelig gaaet et Sted hen for at Sende det Brev til Sin Kone, som man har fundet hos hende.
 
 

    1 2 3 4 Næste»

Program fra The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, Darrin Lythgoe 2001-2021.

Opdateres af Bendt Johansen.